ЕФЕКТИВНИТЕ МЕТОДИ ДАВААТ БРЗИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАСТОТ НА КОСАТА

ЕФЕКТИВНИТЕ МЕТОДИ ДАВААТ БРЗИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАСТОТ НА КОСАТА

Андрогенетската алопеција кај пациентот почнува со продлабочување на залистоците а потоа продолжува со проретчување на фронталниот дел. Дермоскопските знаципокажуваат истенчени и влакна во фронтот и слаб раст, а знаците на атрофија веќе се пристуни во залистоците.

Нашите докторки-трихолози препорачаа само 101 терапија која пациентот дисциплинирано си ја спроведуваше што резултира со многу брзи и евидентни резултати.
После стимулацијата на растот се постигна доволен број на влакна, но терапијата продолжи со целда се обезбеди зајакнување на тие влакна.

За само 5 месеци густината и квалитетот на косата се сигнификантно подобрени а пациентот е презадоволен.