Клиничка валидност на генетскиот Hair Dx тест

Вовед

Целта на генетскиот скрининг е да се идентификуваат лица за превентивен третман или продолжен надзор пред почетокот на симптомите, па затоа, чувствителноста на тестот треба да биде висока, за да повеќето луѓе кај кои постои ризик од андрогена алопеција да бидат идентификувани рано. Исто така, целта е да се зголеми ефикасноста на скринингот и со тоа да се минимизира бројот на лица кои би биле непотребно третирани.

Статистичка анализа

Клиничката важност на HairDX генетскиот тест ќе биде демонстрирана со користење на стандардни статистички методи.
Беа собрани податоци од 5 независни рецензирани и објавени студии кои ја демонстрираат сигнификантната статистичка поврзаност помеѓу измерените генетски варијанти со помош на HairDX генетскиот тест и андрогената алопеција кај мажите.

Студиите испитувале Европски, Северно-американски, Австралиски, и мажи од Блискиот Исток. Вкупно 2078 мажи биле генотипувани. Предмет на истражувањето биле машки лица на возраст од 18 години па нагоре, со степен на опаѓање на косата III и нагоре според Norwood-Хамилтон скалата на ќелавост. Воедно, предмет на истражување биле и машки лица на возраст од 50 години и нагоре, со степен на опаѓање на косата II или понизок степен според Norwood-Хамилтон скалата на ќелавост.

Извлечените податоци од 5-те независни рецензирани и објавени студии се презентирани во следната табела.

SNP: rs6152 Ќелави Не-Ќелави Вкупно
G TP=1096 FP=677 1773
A FN=81 TN=224 305
Вкупно 1177 901

Употребени кратенки:

T = позитивен резултат на испитувањето

~ Т = негативен тест резултат

D = лице со болест односно, ќелав

~ D = лице без болест, лице кое не е ќелаво

TP = вистински позитивен

FN = лажно негативен

FP = лажно позитивен

TN = вистински негативен

Врз основа на збирните податоци е направена следната пресметка:

Чувствителност = веројатноста дека еден ќелав човек ќе има позитивни тест резултати = P (Т | D) = 93%

Специфичност = веројатноста дека не-ќелав човек ќе има негативни тест резултати = P (~ T | ~ Д) = 25%

Клиничката вредност на HairDX генетски скрининг тестот треба да се толкуваат во однос на преваленцата – процентот на ќелавост кај популацијата.

Врз основа на научните сознанија процентот на ќелавост (преваленца) изнесува = P (Д) = 63%. Преваленцата (процентот на ќелавост) претставува апсолутен број кој се базира на проценка направена врз основа на попис на населението.
На пример, Desmond врз основа на анализа на населението во Австралија утврдил дека до 60-годишна возраст, 63% од мажите биле ќелави.
DeMuro Mercon утврдил дека 63% од мажите на возраст од 20-50 години пријавиле одреден степен на губење на косата во Норвешка.
Tang утврдил дека кај популацијата на Сингапур со мешан етнички состав
дури 63% од мажите на возраст од 17-86 години постоел одреден степен на андрогена алопеција.

Од особена важност за лекарите е веројатноста дека лицето ќе стане ќелаво ако
тој покаже позитивни резултати на тестот, како и веројатноста дека лицето нема да стане ќелаво ако тој покаже негативни резултати.

Врз основа на примена на формулата на Bayes на збирните податоци можеме да заклучиме:

Веројатноста дека лицето кое ќе биде позитивно на тестот ќе стане ќелав = P (D | T) = 68%

Веројатноста дека лицето кое ќе биде негативно, нема да стане ќелав = P (~ D | ~ T) = 68%

Конечно, мерка која што е важнa за еден лекар, е веројатноста едно лице да добива непотребни третмани = P (~ D | t) = 32%

Клиничка валидност:

Лекарот употребувајќи го HairDX генетскиот скрининг тест за губење на косата, со сигурност може да предвиди дека пациентот кој бил позитивен на тестот има 70% можност да стане ќелав; со што пациентот доколку започне со третман уште пред појавување на симптомите може успешно да ај задржи својата коса.

Слично на тоа, лекарот може со сигурност да предвиди дека пациентот кој бил негативен на тестот има 70% можност да нема пробеми со губење на косата, така што, пациентот може да ги избегне скапите и непотребни третмани.

Како и секој друг скрининг тест, така и овој не е совршен, т.е постои можност приближно 30% од субјектите кои ќе бидат идентификувани од страна на HairDX генетскиот скрининг тест да бидат третирани непотребно. Се разбира,
скрининг тестовите секогаш треба да биде придружени со други медицински дијагностички методи и испитување на скалпот (трихоанализа) се со цел комплетно да биде исклучена ваквата можност за грешка.

1

Заклучок:

HairDX тестот во комбинација со анализа на скалпот од страна на доктор и преглед на семејната историја е клинички валидна и ефикасна алатка за рана интервенција во спречувањето на андрогена алопеција кај мажите.