Клиничка студија – 101 Протоколи

Субјекти: мажи на возраст од 20-60 години

Период на опсервација: двомесечна третман програма (најдолго време меѓу третманите -3 месеци) во период од Јануари 2004 до Јануари 2005

Материјал: специјална патентирана хербална формула на лосион, шампон и два чешли од дрво од праска

Метод: лосионот се аплицира два пати на ден по 5 мл на зоната на проретчување на косата.

Техники на компарација: два сета фотографии од фронтална зона, слепоочна и темена зона направени пред и после третманот. Истовремено се направени и слики со трихоскоп за коса ( зголемување од 50 пати). Adobe Indesign 2.0 софтвер е користен за `пред` и `после` компарација на фотографиите, за прецизна евалуација на промените.

Резултати:

Од 90-те мажи кои го завршија двомесечниот третман

  • 3 пациенти имаа интензивен раст на косата (3.3%)
  • 26 пациенти имаa сигнификантен раст на косата (28.9%)
  • 47 пациенти имаа забележителен раст на косата (52.2%)
  • 13 пациенти ја задржаа постоечката коса (14.5%)
  • 1 пациент продолжи да ја губи косата (1.1%)

Не се забележани нус појави кај ниту еден пациент.