УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

ареата
Возраст :43
Пол : женски
Дијагноза : алопеција ареата
Терапија:  локална 101 терапија