УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

зена
Возраст: 24
Пол: женски
Дијагноза: андрогена алопеција
Стадиум: I-II стадиум по Ludwig
Терапија: локална 101 терапија