Клиничка студија – 101 Протоколи

Субјекти: мажи на возраст од 20-60 години

Период на опсервација: двомесечна третман програма (најдолго време меѓу третманите -3 месеци) во период од Јануари 2004 до Јануари 2005

Материјал: специјална патентирана хербална формула на лосион, шампон и два чешли од дрво од праска

Метод: лосионот се аплицира два пати на ден по 5 мл на зоната на проретчување на косата.

Техники на компарација: два сета фотографии од фронтална зона, слепоочна и темена зона направени пред и после третманот. Истовремено се направени и слики со трихоскоп за коса ( зголемување од 50 пати). Adobe Indesign 2.0 софтвер е користен за `пред` и `после` компарација на фотографиите, за прецизна евалуација на промените.

Резултати:

Од 90-те мажи кои го завршија двомесечниот третман

  • 3 пациенти имаа интензивен раст на косата (3.3%)
  • 26 пациенти имаa сигнификантен раст на косата (28.9%)
  • 47 пациенти имаа забележителен раст на косата (52.2%)
  • 13 пациенти ја задржаа постоечката коса (14.5%)
  • 1 пациент продолжи да ја губи косата (1.1%)

Не се забележани нус појави кај ниту еден пациент.

3

4

Клучни податоци значајни за 101 Формулата за коса:

1 – Удобна дневна апликација

2 – Превенира понатамошен губиток на косата: 99% ја зачуваа и подобрија својата коса

3 – Промовира раст на коса за благи до умерени случаи на губиток на коса: 85% забележаа евидентно подобрена состојба на косата и скалпот

4 – Безбедна и ефективна алтернатива на хемиските и медикаментозни производи за раст на коса. Без нус ефекти!

 

ЗАКЛУЧОК:

– оваа релативно голема клиничка студија за Кинеските билки во третманот на машки тип на губење на коса е прва во Австралија

– резултатите сугерираат дека третманот со традиционални кинески билки е ефктивен метос за третман на машки тип на опаѓање на косата кај пациенти со благ до умерен губиотк на косата

– традиционалните кинески билки се ефктивна и безбедна алтернатива на хемиски базираните медикаменти за раст на косата

– механизмот на дејство е подобрување на циркулацијата на крвта на ниво на скалпот и фоликулите

– Како заклучок,косата може да се регенерира и стимулира на повторен раст. Потребна е понатамошна студија со контролна група, со поголем прој на партиципанти и со подолго траење