Клиничка студија – HR Peptide

Што е анаген?

*составен од 5 амино киселини ( секвенца GPIGS )

*механизам на дејство

GPIGS пептид го промовира растот на HBKs (Hair Bulb Keratinocytes) ,кератиноцитите на булбусот на влакното преку PI-3K/ Akt пат на дејство.

(LY294002 : инхибитор на phosphatidylinositol-3-kinase (IP-3K)

Вклученост на PI-3K/ Akt пат на дејство во GPIGS стимулацијата на HBK растот

1
2

Резултат:

* ја промовира пролиферацијата на кератиноцитите во булбусот на влакното кај глувци ( во количина од 100 uM

Ефект на GPIGS на растот на HBK

HBKs беа третирани со GPIGS (во индицираните концентрации) for 4 d. Ратот беше следен со по alamarBlue assay. Вредностите ја претставуваат средната стандардна девијација од 5 одвоени култури.

3

** p0.01 vs. control (two-tailed Dunnett’s тест).

4

Го забрзува растот на влакна кај глувци:

Ефектот на GPIGS на повторен ратс на косата кај телогени глувци

Тест агент (100мл/тежина) беа аплицирани на C3H/He телогени глувци еднаш дневно.

На 14-тиот ден од пошетокто на топичната апликација на тест агентот се земаа фотографии. (А) и односот меѓу зоната на повторен раст и избричената зона беа мерени (Б)

5

Клинички случај:

Возраст: 43 / Пол: M / Време : на две недели / Модел: INTO MR 0.5mm

7