ЦЕНТРИФУГАЛНА АЛОПЕЦИА - 101 Hair Clinic

Преглед на Проблемот

Централна центрифугална цикатрициелна алопециа се сретнува најчесто кај Афро-Американските жени околу 30-тите години. Се јавува и кај мажи. Поранешни термини биле фоликуларен дегенеративен синдром, псеудопелада кај Афро-Америкаци. За етиологијата сеуште се дебатира, но некои доктори веруваат дека хроничното користење на физички и хемиски трауматски процедури на косата (пр. хемиски исправувачи) се инволвирани во развојот. Како кај псеудопелада, симптомите и надворешните знаци на фоликуларно воспаление се обично минимални. Сепак некои пациенти чувствуват чешање, чуство на трнење, или осетливост на афектираниот скалп. Централниот дел од скалпот и вертексот се зфатени обично почнувајќи од средината на скалпот. Постепено, симетрични, центрифугално ширење на алопециата во форма на екстензии на пипци, се развива во тек на многу години. Афектираниот скалп е сјаен, розе обоен и мек на допир.

Тековните научни информации ја подржуваат тезата дека АГА има полигенетска природа. Сигнификантни асоцијации беа покажани со различни региони на генот за андрогени рецептори, кој е лоциран на Х-хромозомот, со користење на пристапот на кандидат ген. Неодамна, две независни студии идентификуваа осетлив локус на хромозомот 20р11. Кај повеќето мажи АГА ја афектира фронтотемпоралната зона и вертексот (теме) следејќи ја шемата која кореспондира со Hamilton–Norwood скала. Во некои случаи, мажите развиваат дифузно ослабување на круната на главата со ретенција на фронталната линија, со шема на дистрибуција која наликува на Ludwig типот кој се сретнува кај жени.

Протокол на лечење

Трихолошка Анализа

Прегледот на косата и кожата на главата со помош на трихоскоп овозможува точна дијагноза, како резултат на примена на најновиот трихолошки софтвер, како и заради долгогодишното искуство на нашите специјалисти.

Индивидуален План за Терапија

Врз основа на формата и стадиумот на алопеција, нашите специјалисти изработуваат индивидуализиран план за лекување кој опфаќа комбинација од 101 формули за домашна употреба и клинички третмани кои ги добиваат во нашата клиника.

Успешни Резултати

Преку бесплатни контроли, нашите специјалисти го следат индивидуалниот напредок и преку фотографии го споредуваат напредокот од почетокот до завршувањето на активниот третман.

Повикајте не

Или контактирајте не преку email со контакт формата која следи

101 Hair Clinic

Животот не е совршен, но твојата коса може да биде!

101 Hair Clinic
  • ЗАКАЖЕТЕ ПРЕГЛЕД

    На располагање Ви се врвни трихолози, дерматолози и пластични хирурзи.

  • ПОВИКАЈТЕ НЕ